TOVAR V AKCII

naša cena 25,00 € (595,23 CZK)
skladom
naša cena 22,00 € (523,80 CZK)
skladom
naša cena 30,00 € (714,27 CZK)
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 25,00 € (595,23 CZK)
skladom

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje a ich ochrana u nás.

V prvom rade vás chceme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými predpismi a nariadeniami . Pracujeme len s údajmi, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie a vybavenie vašej objednávky.

Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a tiež bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Ktoré údaje sú potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy?

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je identifikácia kupujúceho,vystavenie daňového dokladu, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.

Údaje potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy:

Meno, priezvisko, adresa na ktorú vystavíme faktúruv rozsahu ulica, mesto, PSČ, telefóne číslo a e-mailovú adresu.

Doplnkové údaje, ktoré nie sú potrebné k uzavretiu kúpnej zmluvy :

Titul, adresa na ktorú zašleme zásielku v rozsahu ulica, mesto, PSČ ak je iná ako fakturačná adresa.

 

Ako dlho uchovávame a spracovávame vaše údaje?

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak kupujúci uzavrel kúpnu zmluvu ako neregistrovaný zákazník jeho údaje uchovávame a spracovávame po dobu 2 rokov. Ak je zákazník u nás registrovaný, tak jeho údaje spracovávame a uchovávame po dobu existencie registračného konta zákazníka.

 

Kupujúci, o ktorom spracovávame osobné údaje, má právo na základe písomnej žiadosti vyžiadať nasledovné :

  • Informáciu či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracovávané, v akom rozsahu sú spracovávané, za akým účelom sú spracovávané a či boli poskytnuté tretím stranám.
  • Opravu, alebo doplnenia osobných údajov kupujúceho.
  • Vymazanie osobných údajov kupujúceho.
  • Pozastavenie spracovania osobných údajov kupujúceho.

Žiadosť musí byť podaná písomnou formou a musí obsahovať údaje, podľa ktorých vieme kupujúceho jednoznačne identifikovať. Ide o údaje meno, priezvisko a adresa. Bez udania daných údajov nebude Vaša žiadosť akceptovaná.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv.

Kupujúci má vždy právo namietať voči spracovávaniu osobných údajov pre priamy marketing.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Vaše údaje poskytujeme nasledovným tretím osobám v danom rozsahu :

Dopravcom:

meno, priezvisko, adresa na ktorú vystavíme faktúru v rozsahu ulica, mesto, PSČ, telefóne číslo a e-mailovú adresu.

  • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S
  • IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 31 342 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4376/B
  • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 31329217zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro , Vložka číslo: 3215/B

 

Podmienky platné od 25.05.2018.
Zjc3MT